• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa
im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

Wolontariat to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu czy bycie użytecznym. Wolontariat to przede wszystkim wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, to podjęcie odpowiedzialności za drugiego człowieka, to wspaniałe doświadczenie obdarowywania i bycia obdarowanym.
W roku szkolnym 2017/2018 zaczął w naszej szkole funkcjonować Szkolny Klub Wolontariatu, którego członkami są uczniowie naszej szkoły, którzy chcą robić coś dobrego dla drugiego człowieka. Zrzesza on osoby otwarte, z pozytywną energią, o dobrych sercach, mądrych pomysłach i pragnieniu niesienia pomocy.

WOLONTARIAT – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.
WOLONTARIUSZ – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu,
Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
CECHY WOLONTARIUSZA:
• dużo optymizmu i chęci do działania,
• motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
• umiejętność gospodarowania czasu,
• odwaga, empatia i otwartość,
• odpowiedzialność, wrażliwość i systematyczność,
• kultura osobista.
CELE SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU:
1. Niesienie pomocy innym,
2. Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem,
3. Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalno ścina rzecz innych,
4. Pokazanie innym jak można pożytecznie spędzać wolny czas,
5. Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych,
6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
7. Integracja uczniów oraz kształcenie umiejętności działania zespołowego,
8. Wykorzystanie umiejętności i zapału młodzieży na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
ARANŻOWANIE LUDZI MŁODYCH W WOLONTARIACIE MOŻE ODBYWAĆ SIĘ POPRZEZ:
• Wzajemne kontakty przyjacielski i rówieśnicze,
• Organizowanie spotkań informacyjnych o Szkolnym Klubie Wolontariatu,
• Przekazywanie informacji o działalności klubu poprzez szkolna stronę internetową,
• Przygotowanie gazetek tematycznych,
• Popularyzowanie idei wolontariatu w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5 grudnia.
REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU:
1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Głuchowie może zostać wolontariuszem.
2. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.
3. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.
4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.
6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.
7. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy Klubu.
DZIAŁANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU:
Teren szkoły:
• pomoc w lekcjach uczniom słabszym,
• zbiórka żywności i zabawek dla zwierząt ze schroniska,
• akcje tematyczne,
• zabawy charytatywne
• zbiórka nakrętek
• współpraca z SU i CARITAS
Instytucje, ośrodki:
• Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

facebook